ျပႆနာ ရွိေသာ ဘက္ထရီကို စစ္ေဆးျခင္း

ဘက္ထရီတစ္လုံးက စြမ္းအားမေပးနိုင္ေတာ့လၽွင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။
- ဘက္ထရီပ်က္သြားျခင္းလား၊ အားကုန္သြားျခင္းမၽွသာလား၊ ဆိုသည္ကိုစစ္ေဆးခြဲျခားပါ။
- ဘက္ထရီ ပ်က္သြားသည္ဟု ယူဆလၽွင္ ပ်က္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ကိုႀကိဳးစားရွာၾကည့္ပါ။ ဤကိစၥမ်ိဳးအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္နိုင္စရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။
က။ ဘက္ထရီကိုယ္ႏွိုက္ေၾကာင့္
ခ။ တျခားဆက္စပ္ကိရိယာေၾကာင့္
ဂ။ မမွန္ကန္ေသာထိန္းသိမ္းမႈေၾကာင့္
- အမွားအယြင္းကို ေတြ႕ၿပီဆိုလၽွင္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလုပ္ပါ။
- ဘက္ထရီက အားကုန္သြား႐ုံမၽွသာဆိုလၽွင္ အားျပန္သြင္းပါ။

က။ ဘက္ထရီပ်က္သြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အားကုန္မႈမၽွသာျဖစ္ျခင္း ကိုခြဲျခား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နည္း။

“ဘက္ထရီ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါ“ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပန္ပို႔လာေသာ ဘက္ထရီ အမ်ားစုမွာ အားကုန္သြားျခင္း မၽွသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ဤအေျခအေနႏွစ္ရပ္ကို ခြဲျခား နိုင္ရန္အတြက္ (အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕နိုင္ေသာ အိုး၊ အဖုံးအေပါက္ပိတ္မ်ားမွလြဲ၍) ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္၃ဆင့္ စစ္ေဆးနည္းက အဆင္ေျပပါသည္။

က။ ဘက္ထရီ၏အျပင္ပိုင္း၊ဗို႔အား၊လၽွပ္လိုက္ရည္အနည္းအမ်ားႏွင့္သိပ္သည္းဆ
ခ။ အားသြင္းစမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။
ဂ။ ကားစက္ႏွိုးၾကည့္ပါ။
ပထမအဆင့္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ သည္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖင့္သျဖင့္ ဘက္ထရီ ပ်က္စီးသြားၿပီလား၊ အားကုန္႐ုံမၽွသာ ျဖစ္သလားဆိုသည္ကို ခြဲျခားေပးနိုင္ပါမည္။ ဒုတိယအဆင့္ တြင္ ဘက္ထရီကို အားအျပည့္ဝင္ေအာင္ သြင္းနိုင္ၿပီဆိုပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘက္ထရီတြင္ အပ်က္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါၿပီ။ တတိယအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လြန္နိုင္ၿပီဆိုလၽွင္ ဘက္ထရီသည္ ပုံမွန္ျဖစ္သြားၿပီဟု ဆိုနိုင္ပါၿပီ။
ခ။ဘက္ထရီအိုးအျပင္ပိုင္း၊ ဗို႔အား၊ လၽွပ္လိုက္ရည္ မ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္/ျမင့္ ႏွင့္ သိပ္သည္းဆ။

ဘက္ထရီကိုအားျဖည့္ျခင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္မီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္(၄)ခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါ။
(၁)။ ဘက္ထရီ၏အျပင္ပိုင္း

(က) အိုး၏ ကိုယ္ထည္၊ အဖုံး၊ ငုတ္မ်ားႏွင့္အခန္းလိုက္တြင္ရွိေသာ အဖုံးငယ္မ်ားရွိ အေငြ႕ထြက္ေပါက္မ်ား ေကာင္း/ မေကာင္း
(ခ) အဖိုျပားႏွင့္အမျပားမ်ား ျဖဴေန/မေန
(ဂ) အဖိုဇကာမ်ားပဲ့ေနျခင္း၊ စားေနျခင္း၊ ေႂကြေနျခင္းရွိ/မရွိ
(ဃ) အိုးေအာက္ဖက္တြင္ေႂကြက်ေနေသာအနယ္အႏွစ္မ်ားက ဖို/မ အျပားမ်ားကို ထိေနျခင္းရွိ/မရွိ၊ ထိေနက Short ျဖစ္၍ အားမေနပါ။
(၂)။ ဗို႔အား

တစ္ခန္းျခင္းဓာတ္အိုးဗို႔အားႏွင့္ စုစုေပါင္းဗို႔အားတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။
(၃) လၽွပ္လိုက္ရည္မ်က္ႏွာျပင္

ပုံမွန္ရွိရမည္။ နိမ့္လည္းသိပ္မနိမ့္ေစရ၊ ျမင့္လည္းသိပ္မျမင့္ေစရ။
(၄) လၽွပ္လိုက္ရည္၏ သိပ္သည္းဆ

1.200 ထက္ပိုရမည္။ အိုးအားသြင္းစဥ္ အရည္ဆူ၍ Gas မထြက္လၽွင္ ၎အိုးသည္အလုပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။
(၅) အက္ဆစ္ရည္၏ သိပ္သည္းဆ 1.28 ေရာက္ပါက 1.25 သို႔ေရာက္ေအာင္ေရႏွင့္စပ္ေပးပါ။
(၆) အိုးတစ္အိုးအားသြင္းစဥ္ အိုးေကာင္းပါက အက္ဆစ္၏ သိပ္သည္းဆတက္သလို ဗို႔လဲတက္ပါလၽွင္ အိုးေကာင္းသည္ဟု ေျပာနိုင္ပါသည္။

ဘက္ထရီ ပ်က္/မပ်က္ ကို ဓာတ္အိုးခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယားႏွင့္ တိုက္ၾကည့္ပါ။

စစ္ေဆးရမည့္ ကိစၥ / ပစၥည္း ပုံမွန္ဘက္ထရီ

ပ်က္စီး / ပ်က္စီးမည္ ထင္ရေသာ ဘက္ထရီ

တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ
အျပင္ပိုင္း ၊ အိုး ၊ အဖုံးႏွင့္ အပိတ္မ်ား အက္ျခင္း ၊ ကြဲျခင္း မရွိ အက္ျခင္း ၊ ကြဲျခင္း အိုးႏွင့္အဖုံး ျဖစ္လၽွင္ဘက္ထရီလဲရမည္။ အပိတ္မ်ားဆိုပါက အသစ္လဲပါ။
အိုး ၊ အိုးႏွင့္အဖုံးၾကား၌ ရွိေသာအဆက္ လၽွပ္လိုက္ရည္စိမ့္ထြက္ျခင္းမရွိ လၽွပ္လိုက္ရည္စိမ့္ထြက္ ဘက္ထရီကိုသာ အသစ္လဲလိုက္ပါ
အဖို ၊ အမ ငုတ္မ်ား အက္ဆစ္စားျခင္း ၊က်ိဳးျခင္းမရွိ အက္ဆစ္စားျခင္း ၊က်ိဳးပဲ့ျခင္း ငုတ္မ်ားစားခံရလၽွင္ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္၊ အမဲဆီသုတ္ ၊ က်ိဳးလ်င္မူ ဘက္ထရီကိုလဲရမည္
အဖို ၊ အမ ျပားမ်ား အဖိုျပားမ်ားက ေခ်ာကလက္အေရာင္ရွိ အျပားမ်ား အျဖဴေရာင္သမ္းျခင္း(ဆာလဖိတ္တက္ျခင္း)၊

 

အဖိုဇကာျပားမ်ားက်ိဴးပဲျခင္း၊ စားသြားျခင္း

ဘက္ထရီကိုသာ အသစ္လဲလိုက္ပါ
အနည္က်ျခင္း အနည္းငယ္ ပလိတ္ျပားမ်ား ေအာက္ပိုင္းထိ ျမဳပ္ေအာင္ ပုံတတ္လာၿပီ ဘက္ထရီကိုသာအသစ္လဲလိုက္ပါ
ဗို႔အား စုစုေပါင္းဗို႔အား 12 V ထက္ပို၊

 

တစ္ခန္းျခင္းဗို႔အား 1.95 V ထက္ပို

စုစုေပါင္းဗို႔အား 12 V ေအာက္၊

 

တစ္ခန္းျခင္းဗို႔အား 1.95 V ေအာက္

အားသြင္းစစ္ေဆးမႈ စမ္းသပ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
လၽွပ္လိုက္ရည္ မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ အထက္အမွတ္ႏွင့္ ေအာက္အမွတ္ၾကား ေအာက္အမွတ္၏ ေအာက္ဖက္ လၽွပ္လိုက္ျဖည့္ၿပီး အားသြင္းစမ္းၾကည့္
လၽွပ္လိုက္ရည္၏ သိပ္သည္းဆ ဓာတ္အို္အခန္းတိုင္း 1.260 အထက္ ဓာတ္အိုးတစ္ခန္း(သို႔မဟုတ္)တစ္ခန္းအထက္ 1.100 ေအာက္ အားသြင္းစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈလုပ္ပါ။

ဂ။ အားသြင္းစစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္း

ဗို႔အား၊ လၽွပ္လိုက္ရည္အနိမ့္အျမင့္၊ သိပ္သည္းဆတို႔ကို စစ္ေဆးရာမွ ဘက္ထရီတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈရွိေနသည္ဟု သံသယရွိ လာလၽွင္ အားသြင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္ပါၿပီ။ အားသြင္းစီးေၾကာင္းသည္ အေႏွးအားသြင္းႏႈန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘက္ထရီ ၏ပုံမွန္စြမ္းရည္ကို ၁ဝျဖင့္စား၍ ရထားေသာ တန္ဖိုးေသာ္၄င္း ျဖစ္ရပါမည္။ အားသြင္းခ်ိန္ကိုမူ အားကုန္မႈ အေနအထားကိုၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္ရပါမည္။
လၽွပ္လိုက္ရည္ မ်က္ႏွာျပင္နိမ့္က်ေနေသာ အခန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အထက္အဆင့္၏ ေအာက္နားအထိ ေရာက္ေအာင္ သန႔္စင္ ထားေသာေရျဖင့္ ျဖည့္ေပးပါ။ ဘက္ထရီ၏ ဗို႔အားႏွင့္ လၽွပ္လိုက္ရည္၏ သိပ္သည္းဆတို႔ကို အားသြင္းမႈစတင္ၿပီးလၽွင္ ၿပီးျခင္း တိုင္းတာ မွတ္သားထားပါ။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္နာရီျခားတစ္ခါ အႀကိမ္ အနည္းငယ္ ထပ္မံတိုင္းေပးပါ။ အားသြင္းမႈ အဆုံးသတ္ခါနီးတြင္ ေနာက္ဆုံးတစ္ႀကိမ္တိုင္းပါ။
(၁) အားသြင္းမႈစၿပီးခါစတြင္ ဗို႔အားကို 12 V ေတြ႕လာရာမွ တျဖည္းျဖည္း တက္လာကာ နာရီဝက္-တစ္နာရီအၾကာတြင္ 1.26 မွ 1.28 V အတြင္းေရာက္လာခဲ့ပါလ်င္ ဘက္ထရီမပ်က္ေသးဟုဆိုနိုင္ပါမည္။
(၂) အားသြင္းမႈအဆုံးသတ္ခ်ိန္နီးလာၿပီဆိုပါက ဓာတ္အိုးအခန္းအားလုံးတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ပူေဖာင္းမ်ားပလုံစီတက္လာၿပီး ေနာက္ စုစုေပါင္းဗို႔အားလည္း 15V ေက်ာ္ကာ လၽွပ္လိုက္ရည္သိပ္သည္းဆကလည္း 1.250 မွ 1.260 အတြင္းတက္ လာရပါမည္။ သို႔ျဖစ္လၽွင္ ဘက္ထရီပ်က္စီးမႈ မရွိေသးဟု ဆိုနိုင္ပါမည္။
(၃) ဓါတ္အိုးအခန္းတစ္ခန္းမွ ဓါတ္ေငြ႕မထြက္ပါက ယင္းအတြင္းရွိ လၽွပ္လိုက္ရည္၏ သိပ္သည္းဆမွာ သတ္မွတ္တန္ ဘိုးေအာက္ နိမ့္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎အခန္းမေကာင္းနိုင္ပါ။
(၄) လၽွပ္လိုက္ရည္၏သိပ္သည္းဆသည္ 1.280 ထက္(အားသြင္းၿပီးခ်ိန္တြင္) ေက်ာ္လြန္သြားပါလ်င္ သိပ္သည္းဆကို လိုအပ္သည့္ စံခ်ိန္ေရာက္ေအာင္ညႇိေပးပါ။ (ဘက္ထရီမိုးေရ) ဤသို႔အားသြင္းစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမွ ဗို႔အားတက္ျခင္း၊ လၽွပ္လိုက္ရည္ သိပ္သည္းဆ တိုးလာျခင္းဟူေသာ အေျဖကို ရရွိ လာၿပီဆိုပါက ဘက္ထရီတြင္ အျပစ္မရွိဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္နိုင္ပါၿပီ။
(ဃ) ကားစက္ႏွိုးနိုင္စြမ္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း။

ကားႏွိုးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆြဲသည့္စီးေၾကာင္းႏွင့္ တူညီေသာႏႈန္းျဖင့္ ဆြဲထုတ္စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘူယ်အားျဖင့္မူ စြမ္းရည္၏ 20 Ah ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ 10 Ah ႏႈန္း၏ သုံးဆခန႔္ေလာက္ဆိုလၽွင္ လုံေလာက္ ပါသည္။
စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္

ဘက္ထရီအေျခအေန အားျပည့္
အားဆြဲထုတ္စီးေၾကာင္း ပုံမွန္စြမ္းရည္၌ရွိေသာ စီးေၾကာင္း၏သုံးဆ (နမူနာ – 50 Ah ဘက္ထရီအတြက္ 150Ah ခန႔္)
အားဆြဲထုတ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးဗို႔အား ဓါတ္အိုးတစ္လုံးလၽွင္ 1V ႏႈန္း
ဘက္ထရီအပူခ်ိန္ သာမန္အပူခ်ိန္

စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါက ဘက္ထရီ၏ အေျခအေနေကာင္း သည္ဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။ 12 V ဘက္ထရီတစ္လုံးအတြက္ 5 seconds ၾကာၾကာဆြဲၿပီးဗို႔အားသည္ 9 V ရခဲ့လ်င္၊ တစ္ခန္းလ်င္ 1 V အထိ က်ေအာင္ဆြဲရန္အတြက္ဆိုလ်င္ အခ်ိန္ပိုယူရမည္။
စက္ႏွိုးနိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းသည္ ဤငါးစကၠန႔္ဗို႔အားအေပၚမ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ စက္ႏွိုးေမာ္တာလည္ႏႈန္းသည္ ဤဗို႔အားအေပၚ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ေပးနိုင္စြမ္းမရွိေသာ ဘက္ထရီကိုပ်က္ေနၿပီ (သို႔မဟုတ္) ဆက္လက္အသုံးျပဳ၍ မရေတာ့ၿပီ ဟုသတ္မွတ္ရပါမည္။
(င) ဘက္ထရီျပႆနာ၏အေၾကာင္းတရားမ်ား

အာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘက္ထရီတြင္ျပႆနာျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။
က။ ပစ္စလက္ခတ္ကိုင္တြယ္ျခင္း၊
ခ။ ဘက္ထရီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဆက္တြဲရာတြင္ အျပစ္ရွိျခင္း (လၽွပ္ထုတ္စက္၊ ဗို႔အားအထိန္းမ်ား၊ စက္ႏွိုးေမာ္တာ၊ ခလုတ္… )
ဂ။ စတိုခန္းတြင္ထားသိုမႈလြဲမွားျခင္း၊
ဃ။ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ကားေမာင္းရသည့္ အေျခအေနမ်ား
င။ ဘက္ထရီတြင္ပါရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ပုံတို႔၏အျပစ္အနာအဆာမ်ား
စ။ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ကို အလြန္အကၽြံသုံးေသာပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း၊

ပစၥည္း ျပႆနာ အမ်ိဳးအစား ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္း ျပႆနာ၏လကၡဏာ  
အိုးအခြံ လၽွပ္လိုက္ရည္ ယိုစိမ့္ျခင္း အက္ျခင္း၊ ကြဲျခင္း၊ က်ိဳးပဲ့ျခင္း ပစၥလက္ခတ္ကိုင္တြယ္ျခင္း ဘက္ထရီကိုသာ လဲလိုက္ပါ
ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ျမင့္မႈ၊ လၽွပ္စီးေၾကာင္းမ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္
အိုးအခြံ ပုံသ႑န္ ပ်က္ယြင္းျခင္း
စီးေၾကာင္းျမင့္ျဖင့္ အားသြင္းမႈ
အိုးအဖုံး   အဖုံးပ်က္ ကိုင္တြယ္မႈ ပစၥလက္ခတ္နိုင္  
အခန္းပိတ္ပ်က္
အိုးႏွင့္အဖုံး အဆက္ လၽွပ္လိုက္ရည္ ယိုစိမ့္ျခင္း ယိုစိမ့္အခန္းအက္ဆစ္ မ်က္ႏွာ နိမ့္က် ကပ္တြဲမႈမထိေရာက္ျခင္း ဘက္ထရီကိုသာ လဲလိုက္ပါ
ဗို႔အားက်  
ငုတ္ေခါင္း ငုတ္ေခါင္းပါးျခင္း စားသြားျခင္း သန႔္ရွင္းေရးမလုံေလာက္ေသး သန႔္ရွင္း၊ အမဲဆီသုတ္
လၽွပ္ကူးမႈမရွိ က်ိဳးပဲ့ (လၽွပ္စီးေၾကာင္း
အျမင့္ျဖင့္အားထုတ္ျခင္း)
စြမ္းအားထုတ္စီးေၾကာင္း လြန္ကဲ ဘက္ထရီကိုလဲ
ေခ်ာင္ေန၍မီးပြင့္ျခင္း ငုတ္ေခါင္းႏွင့္ေကဘယ္ႀကိဳး ၾကားအဆက္မျမဲျခင္း အဆက္ကို တင္းၾကပ္ေပးပါ
  ငုတ္ႏွင့္ငုတ္အထိုင္ၾကား ဂေဟမျမဲျခင္း ဘက္ထရီကိုလဲပစ္ပါ
အျခား ပလိတ္ျပားမ်ားျဖဴ ေနျခင္း ပလိတ္ျပားမ်ားျဖဴေနျခင္း လၽွပ္စစ္ဆြဲထုတ္မႈလြန္ျခင္း အခ်ိန္ၾကာၾကာယူကာ
ႏႈန္းနိမ့္ျဖင့္အားသြင္း
သိပ္သည္းဆနိမ့္ ဂ႐ုတစိုက္ သိုေလွာင္မႈမရွိ (ထပ္မံအားသြင္းမႈမလုပ္)
အားဆြဲထုတ္ေနစဥ္ ဗို႔အား နိမ့္ေန ဒိုင္နမိုျဖင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ မလုံေလာက္
အားျပန္သြင္းေသာ္လည္း ဘက္ထရီအား မဝင္ လၽွပ္လိုက္ရည္လိုအပ္ေန  
ဗို႔အား = 0 V အမျပားမ်ားၾကဳံ႕သြားျခင္း

 

ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္၌ အက္ဆစ္သိပ္သည္းဆ
ျမင့္ေအာက္အားထုတ္/သြင္းျခင္း

အားသြင္းလြန္ ထပ္ၿပီးအားသြင္းပါ
ဂ႐ုမစိုက္ဘဲအခ်ိန္ၾကာသိမ္းထား
ဒိုင္နမိုျဖင့္အားသြင္းမႈ မလုံေလာက္
(မခံနိုင္ေအာင္ ဆိုးေသာအနံ) အားသြင္းမႈလြန္သြားျခင္း သိပ္သည္းဆလြန္ အားသြင္းမႈႏွင့္ အားဆြဲထုတ္မႈကို အပူခ်ိန္ ျမင့္တြင္အားဆြဲထုတ္ျခင္း ဘက္ထရီကိုသာ လဲလိုက္ပါ
အဖိုျပား၏ဇကာမ်ား စားသြားျခင္း မဆိုင္ေသာအေရာအေႏွာမ်ား ပါဝင္ျခင္း (ဟိုက္ဒရိုကေလာရစ္ အက္ဆစ္၊ နိုက္ထရစ္အက္ဆစ္၊ ဆားငံ ေရဩဂဲနစ္အက္ဆစ္…
ပစၥည္း ျပႆနာ အမ်ိဳးအစား ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္း ျပႆနာ၏ လကၡဏာ
အိုးအခြံ အခြံပ်က္စီး ေပါ့ေပါ့ဆဆကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စီးေၾကာင္း အလြန္အကၽြံျဖင့္ အားသြင္းျခင္း ပစၥလက္ခတ္ ကိုင္တြယ္ျခင္း
ပုံပ်က္ေနေသာအိုးခြံ ပတ္ဝန္းက်င္အပူခ်ိန္ျမင့္လြန္းျခင္း
အဖုံး ပ်က္စီးေနေသာ အဖုံးႏွင့္အဆို႔ ပစၥလက္ခတ္ ကိုင္တြယ္ျခင္း
ငုတ္ေခါင္း စားေနသည္ သန႔္ရွင္းေရးေပါ့ဆမႈ(စီးေၾကာင္းယို) ငုတ္ေခါင္းသိမ္သြား
က်ိဳးပဲ့ လြန္ကဲစီးေၾကာင္း ျမင့္အားဆြဲထုတ္ျခင္း  
အိုးအဖုံးၾကားဆက္ ၾကားဆက္မွလၽွပ္လိုက္ေရယို ကပ္တြဲမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း  
အမ်ိဳးအစား ျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္ လကၡဏာ
ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း အဖိုႏွင့္အမျပားမ်ားပူးထိ သြားျခင္း - အျပစ္ရွိဓာတ္အိုး၏သိပ္သည္းဆသည္ပုံမွန္(အျခား)အိုးေအာက္ 0.03 ေလ်ာ့
- ဗို႔အားနိမ့္ (0~1V/အိုး)
- ဝန္ဆြဲစမ္းသပ္မႈတြင္ ဗို႔အားႏွင့္အမ္ပီယာ ျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်ၿပီးေနာက္ ဗို႔အားႏွင့္အမ္ပီယာ အနိမ့္ျပေနေတာ့သည္။
- ဝန္တင္စမ္းသပ္မႈတြင္ ဓာတ္အိုးပ်က္မွ ေလပူေဖာင္းေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ ေရေႏြးအိုးပြက္သံမ်ိဳး ထြက္လာသည္။
ဂေဟေဆာ္မႈညံ့ဖ်င္း (အခန္းဆက္တြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း) အခန္းဆက္တြဲမႈျပဳတ္ထြက္ ဓာတ္အိုးအားလုံး၏ သိပ္သည္းဆ တန္ဖိုးမ်ား ပုံမွန္တန္ဖိုးျပ
- ဝန္ဆြဲစမ္းလၽွင္ ဗို႔အားခ်က္ျခင္းက်ၿပီး၊ အမ္ပီယာ ကိန္းေသထိန္းထား
- ဝန္ဆြဲစမ္းလၽွင္ ဗို႔အားျဗဳန္းကနဲက်ၿပီး
အမ္ပီယာ ျဖတ္ကနဲ တက္ခါ ေနာက္ပိုင္းက
မေကာင္းေသာ ဓာတ္အိုးမွ မီးခိုး (သို႔မဟုတ္-အသံ)ထြက္ လၽွပ္လိုက္ရည္ အတြင္း လွိုင္းၾကက္ခြပ္ကေလးမ်ားထ(သို႔မဟုတ္-တုန္ခါ)
ဓာတ္အားဆြဲထုတ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာ ခၽြတ္ယြင္းမႈ မရွိ၊ အားဆြဲထုတ္ခံထားရၿပီးေသာ အေျခအေနကို ဘက္ထရီက ျပေန လုံးဝအားဆြဲထုတ္ျခင္းခံထားရေသာကိစၥတြင္ဘက္ထရီဗို႔အား 12 V ေအာက္
- တပိုင္းတစအား ဆြဲထုတ္ခံရေသာအခါ ဘက္ထရီဗို႔အား 12 V ထက္ျမင့္
- လုံးဝအားထုတ္ျခင္းခံထားရေသာ အခါသိပ္သည္းဆ 1.120 ေအာက
- တဝက္တပ်က္ ဆြဲထုတ္ခံထားရလၽွင္ အက္ဆစ္သိပ္သည္းဆ 1.230
- ဝန္ဆြဲစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ အမ္ပီယာ႐ုတ္ခ်ည္းက်
- (အမ္ပီယာဂိတ္က အနည္းငယ္သာ လႈပ္ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လုံးဝ မလႈပ္ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္းေတြ႕ရမည္)
အက္ဆစ္၏ သိပ္သည္းဆ အလြန္နိမ့္
Step 1
Language: