အႏၲရာယ္ကင္းရန္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္

၂.၁။ ဘက္ထရီ
က။ သတၱဳတိပ္ျပားကိုခြာလိုက္ၿပီး ဘက္ထရီကို လၽွပ္လိုက္ရည္ျဖင့္ အထက္အဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ျဖည့္ပါ။
ခ။ ျဖည့္ၿပီးေနာက္စက္မႏွိုးေသးဘဲ 20 min ေစာင့္ပါ။ သို႔မွသာထည့္ေပးထားေသာလၽွပ္လိုက္ရည္က ပလိတ္ျပားမ်ား အတြင္းျပည့္ေအာင္ စိမ့္ဝင္သြားကာ ဘက္ထရီကို စြမ္းအားအျပည့္ျဖင့္ ထုတ္ေပးနိုင္ပါမည္။
ဂ။ ဘက္ထရီ၏အပူခ်ိန္နိမ့္ပါက လၽွပ္လိုက္ရည္မ်ားသည္ ပလိတ္ျပားမ်ား အတြင္း အျပည့္စိမ့္ဝင္နိုင္မႈ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အားသြင္းစက္ျဖင့္ 20  ံC အထက္ေရာက္ေအာင္အားသြင္းေပးရပါမည္။
ဃ။ လၽွပ္လိုက္ရည္၏မ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ကိုညႇိေပးပါ။ နိမ့္ေနလၽွင္ထပ္ျဖည့္ထည့္ပါ။
င။ ဘက္ထရီ၏မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္လၽွပ္လိုက္ရည္မ်ားရွိေနလၽွင္ မိုးေရျဖင့္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာေပးပါ။

၂.၂။ လၽွပ္လိုက္ရည္
အက္ဆစ္မ်ားကို သုံးေနစဥ္အတြင္းေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာသတိျပဳစရာမ်ားကိုလိုက္နာပါ။
က။ လၽွပ္လိုက္ရည္သိုေလွာင္ေသာအခန္း၏ၾကမ္းျပင္ကို (အက္ဆစ္ခံနိုင္ေသာ) အဂၤေတ(FRP) ျဖင့္ခင္းေပးထားပါ။
ခ။ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာေပၚသို႔ အက္ဆစ္မ်ားဖိတ္စင္က်ေရာက္ပါလ်င္ ဆားေဆာ္ဒါအရည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္သုံးအာမိုးနီးယားႏွင့္ ေရျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အက္ဆစ္ဓာတ္ကို ေခ်ေပးပါ။
ဂ။ မ်က္စိအတြင္းသို႔ လၽွပ္လိုက္ရည္မ်ား စင္ကာဝင္ခဲ့လ်င္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။ ျဖစ္လာခဲ့ပါက မ်က္လုံးကိုေရသန႔္ မ်ားမ်ားသုံး၍ ေဆးေၾကာေပးပါ။

Language: