အားသြင္းျခင္း

အားထပ္သြင္းမႈမျပဳဘဲ ဘက္ထရီကို ကာလရွည္ၾကာစြာ ေလွာင္ထားျခင္းျဖင့္ ဇကာကို တျမည့္ျမည့္ ပ်က္စီးေစကာ ဇကာကြက္ အေခ်ာင္း ကေလးမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ ေနရာမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္မကူးနိုင္ေသာ ၾကားခံအလႊာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။ ဤကိစၥေၾကာင့္ ဘက္ထရီ ၏ စက္ေအးႏွိုးစြမ္းရည္ႏွင့္ ေဆာင္ထားစြမ္းရည္ တို႔ညံ့ဖ်င္းသြားျခင္း ကိုၾကဳံရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ထပ္ျမႇင့္လၽွပ္စစ္ အားသြင္းျခင္း နည္းႏွစ္မ်ိဳးကိုသုံးသင့္ပါသည္။

၅.၁။ အစဥ္အလာအတိုင္းအားသြင္းျခင္း
ထုတ္သုံးခဲ့ေသာလၽွပ္စစ္ပမာဏ၏ 120% မွ 150% အတြင္းျပန္လည္ရရွိေစရန္ ဘက္ထရီကို လၽွပ္စီးနိမ့္ (စြမ္းရည္၏ 1/10 မွ 1/20 ခန႔္ရွိေသာ) စီးေၾကာင္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အားသြင္းရပါသည္။ အားသြင္းခ်ိန္အတြင္း အပူခ်ိန္မွာ 45 ံC ေအာက္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အားသြင္းေနစဥ္အတြင္း ဗို႔အားကို အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္ျမန္တက္ေစၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွန္မွန္သာ တက္ေစကာ 2.35 V မွ 2.40 V ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဗို႔အားကို 2.5~2.8 သို႔လၽွင္ျမန္စြာ တက္ေစၿပီး တည္ၿငိမ္စြာ အားသြင္းသြားမည္။

ဤအေတာအတြင္း အစပိုင္းတြင္ သိပ္သည္းဆသည္ နည္းနည္းစီသာ တိုးေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းဓာတ္ေငြ႕ ထြက္လာေသာ အခါတြင္ ျမျန္မန္တိုးပါမည္။ ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရျခင္းမွာ ဓာတုတုန႔္ျပန္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သိပ္သည္းဆ သည္လည္း အတူ တက္လာမည္ ျဖစ္ခါ အားသြင္းမႈအဆုံးတြင္ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း မွန္သြားပါမည္။ အားသြင္းျခင္း ကိစၥၿပီးၿပီဟုဆိုနိုင္ပါၿပီ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ဆိုရလ်င္ ဘက္ထရီကို ေကာင္းေကာင္း အားသြင္းေပးလိုလၽွင္ အပူခ်ိန္ 55 ံC ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

၅.၂။ ႏႈန္းျမႇင့္အျမန္အားသြင္းျခင္း
အျမန္အားသြင္းနည္းဆိုသည္မွာ ဘက္ထရီကို အျမင့္စားအားသြင္းႏႈန္း (ဘက္ထရီစြမ္းရည္၏ 1/2 မွ အျပည့္ တန္ဘိုးအထိ) ျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ-50 Ah အိုးကို 25Amp/50Amp ျဖင့္သြင္းျခင္း)
ဤနည္းသည္ အေရးေပၚ အားသြင္းနည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘက္ထရီအားကုန္သြားမႈေၾကာင့္ စက္ႏွိုး၍ မရေသာအခါမ်ိဳးတြင္ သုံးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  ဘက္ထရီ မပ်က္စီးေစရန္အတြက္ ဘက္ထရီကို ကိုင္ၾကည့္လၽွင္ ေႏြးလာၿပီး အေငြ႕မ်ားမ်ား ပလုံစီ တက္လာၿပီဆိုလ်င္ ႏႈန္းျမင့္ အျမန္ အားသြင္းေနသည့္ အခ်ိန္မည္မၽွပင္ ရွိေနေစကာမူ အားသြင္းမႈကို ရပ္လိုက္ပါ။ ေယဘူယ် အားျဖင့္ေျပာရလ်င္ အပူခ်ိန္ 55 ံC ေအာက္၌သာ အားသြင္းမႈျပဳသင့္ပါသည္။

၅.၃။ အားသြင္းမႈအဆုံးသတ္ျခင္း
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလ်င္
က။ လၽွပ္လိုက္ရည္၏သိပ္သည္းဆသည္ 20  ံC ၌ 1.260 ကို ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းေတြ႕ရလ်င္
ခ။ အားသြင္းဗို႔အား ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း 15 V အထက္ေရာက္ေနၿပီဆိုလ်င္
ဂ။ ဘက္ထရီ၏ဓာတ္အိုးအခန္းတိုင္းမွအေငြ႕မ်ားပြက္ပြက္ေနၿပီဆိုလ်င္
ဃ။ ေမၽွာ္မွန္းထားေသာအားျဖည့္ခ်ိန္ျပည့္ၿပီဆိုလ်င္

၅.၄။ အားသြင္းစဥ္သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
အားသြင္းစက္၏ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အားသြင္းစက္ကို မွန္ကန္စြာအသုံးျပဳပါ။ အားသြင္းစက္ကို လြဲမွားစြာ အသုံးျပဳမိပါကဘက္ထရီႏွင့္ အားသြင္းစက္ႏွစ္ခုစလုံး ပ်က္သြားပါမည္။ အားသြင္းစက္၏ အဖိုငုတ္ကို ဘက္ထရီ၏ အဖိုေခါင္းႏွင့္ ဆက္ရမည္ျဖစ္ကာ အမငုတ္-အမေခါင္း ျဖစ္ရမည္။

က။ တန္းဆက္အားသြင္းျခင္း
ရွိေနေသာ ဘက္ထရီ အားလုံးကို တၿပိဳင္တည္း အားသြင္းလိုပါလ်င္ စြမ္းရည္တူေသာ ဘက္ထရီမ်ားကိုသာ တစ္တြဲတည္း အားသြင္းသင့္ပါသည္။ ဘက္ထရီတလုံးႏွင့္တလုံး စြမ္းရည္မတူပါလ်င္ ယင္းတို႔အထဲမွ အနည္းဆုံး စြမ္းရည္ရွိေသာ ဘက္ထရီကို အေျခခံ၍ အားသြင္းပါ။
ခ။ ၿပိဳင္ဆက္အားသြင္းျခင္း
ဘက္ထရီတလုံးႏွင့္တလုံးအားက်န္ရွိမႈမတူညီ၍ ဤနည္းျဖင့္ အားသြင္းကညီမၽွစြာ လၽွပ္စီးေၾကာင္း မရရွိနိုင္ပါ။ ၄င္းတို႔ကို ညီမၽွစြာ လၽွပ္စစ္စီးေၾကာင္းရရန္ ညႇိေပးရန္လိုမည္။
ဂ။ အားသြင္းအပူခ်ိန္
ပုံမွန္အားသြင္းျခင္း း 45 ံC ေအာက္
အျမန္အားသြင္းျခင္း 55 ံC ေအာက္
အားသြင္းေနစဥ္ အတြင္းအပူခ်ိန္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အပူခ်ိန္ ထက္ျမင့္တက္ခဲ့ပါက အားသြင္းစီးေၾကာင္းကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အားသြင္းမႈကို ေခတၱရပ္နည္းျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အပူခ်ိန္ က်သြားၿပီး ေနာက္မွ ဘက္ထရီကို အားျပန္သြင္းပါ။
ဃ။ ကားေပၚတြင္အားသြင္းျခင္း
ေျမစိုက္ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ၿပီးမွ ဘက္ထရီကိုအားသြင္းပါ။ ယင္းသို႔မျပဳလုပ္ထားပါက အားသြင္းေနစဥ္အတြင္း ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ေခ်ာင္းက ကားကိုယ္ထည္ႏွင့္ ထိခတ္မိေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျမင့္စားဗို႔အားေၾကာင့္ ပတ္လမ္းတြင္းရွိ ဒိုင္အုတ္ တစ္မ်ိဳးကို ပ်က္စီးသြား ေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အားသြင္းစဥ္ လၽွပ္လိုက္ရည္၏ မ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ရာ အရည္လၽွံမက်ေစရန္ လိုအပ္ပါက အခ်ိဳ႕ကိုစုပ္ထုတ္ထားပါ။

Language: