သုံးေနဆဲ ဘက္ထရီမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

၄.၁ ဘက္ထရီစစ္ေဆးျခင္း
ဘက္ထရီစမ္းစက္ျဖင့္စစ္ပါ။ ဘက္ထရီစမ္းစက္မရွိလၽွင္သိပ္သည္းဆကိုစစ္ပါ။
(က) ဘက္ထရီစမ္းစစ္စက္ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း စမ္းစစ္စက္၏အဖိုႀကိဳးကို ဘက္ထရီ၏အဖိုငုတ္တြင္ ဆက္ခါစက္၏ အမႀကိဳးကို အမငုတ္တြင္ဆက္ၿပီး စမ္းစက္ပါ ဝန္တြဲသည့္ ခလုတ္ကို (၅) စကၠန႔္ထားပါ။ လၽွပ္စစ္ဆြဲမႈျမႇားတံသည္ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရမည္။ အစိမ္း – ပုံမွန္ အျဖဴ – အနည္းငယ္အားေလ်ာ့ အနီ – ပုံမွန္မဟုတ္
(ခ) သိပ္သည္းဆျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း လၽွပ္လိုက္ရည္၏သိပ္သည္းဆသည္ ဘက္ထရီ၏စြမ္းရည္က်သြားသည့္အလိုက္ေလ်ာ့က်သြားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘက္ထရီ ၏ လက္က်န္စြမ္းရည္(လၽွပ္စစ္ပမာဏ) ကို ဟိုက္ဒရိုမီတာသုံးကာ သိပ္သည္းဆမွ စစ္ေဆးတြက္ယူ နိုင္ပါသည္။ ဤသို႔တိုင္းရေသာသိပ္သည္းဆမ်ားကို အပူခ်ိန္ 20 ံC အတြက္ သိပ္သည္းဆမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းေပးရပါမည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အကြက္ထဲတြင္ သိပ္သည္းဆအလိုက္ဆြဲထုတ္စြမ္းရည္ပမာဏႏွင့္လက္က်န္စြမ္းရည္ပမာဏတို႔ကို သိပ္ သည္းဆ အလိုက္ျပထားပါသည္။

သိပ္သည္းဆ(20 HC) ဆြဲထုတ္ပမာဏ (%) လက္က်န္ပမာဏ(%)
1.260 0 100
1.220 25 75
1.170 50 50
1.120 75 25
1.080 100 0

၄.၂။ လၽွပ္လိုက္ရည္မ်က္ႏွာျပင္အတက္အက်စစ္ေဆးျခင္း
ဘက္ထရီကိုအသုံးျပဳေနစဥ္ အားသြင္း၊ အားထုတ္သုံးမႈမ်ားက ေရကိုအေငြ႕ျပန္ေစေသာေၾကာင့္ လၽွပ္လိုက္ရည္၏ မ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်သြားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက္ဆစ္မ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ကို မၾကာခဏစစ္ေဆးေပးၿပီး သတ္မွတ္ ေအာက္ဆင့္၏ ေအာက္သို႔ က်သြားပါက အထက္အဆင့္သို႔ျပန္ေရာက္ေစရန္ေပါင္းခံရည္ျဖင့္ျဖည့္ေပးရပါမည္။ ဤသို႔ထပ္ျဖည့္ေပးရာတြင္ (ဆာလျဖဴရစ္ အက္ဆစ္ကို ေပါင္းခံရည္ျဖင့္ေရာထားေသာ) လၽွပ္လိုက္ရည္ကို လုံးဝမသုံးပါႏွင့္။

၄.၃။ငုတ္စြန္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
ဘက္ထရီ၏ငုတ္စြန္းမ်ားသည္လၽွပ္လိုက္ရည္ႏွင့္ထြက္ရွိလာေသာ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ေၾကာင့္ အေရာင္အဆင္းပ်က္ကာ စားသြား နိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ခဲ့ပါလ်င္ သဲေကာ္ပတ္(သို႔မဟုတ္) ဝါယာဘရပ္ျဖင့္ ေျပာင္ေအာင္ပြန္တိုက္ သန႔္ရွင္းေပးပါ။ စားေနေသာ ငုတ္စြန္းမ်ားေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္ စီးဆင္းမႈ မေခ်ာေမာေတာ့သည့္အျပင္ အဆက္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ ဆက္ထား ေစကာမူ မီးပြင့္ကာေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္စားေနေသာ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကိုလည္း သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေရေႏြးျဖင့္ ေလာင္းေပးျခင္းျဖင့္ သန႔္ရွင္းေစပါသည္။

၄.၄။ ဘက္ထရီတပ္ဆင္တည္ထားမႈကိုစစ္ေဆးျခင္း။
ဘက္ထရီကိုယင္း၏ခံခြက္ထဲတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာထည့္ထားသည္/မထားသည္ႏွင့္ညႇပ္မ်ားကလည္း အစိတ္အပိုင္းအား လုံးကို တူညီေသာအားျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာဖိစြဲထားသည္/မထားသည္ကို ဂ႐ုတစိုက္စစ္ေဆးပါ။ တေနေနရာတြင္ ေခ်ာင္ေန လ်င္ ဘက္ထရီပ်က္နိုင္ပါသည္။ ၿငိမ္ေနေအာင္ထားပါ။

Language: