ဘက္ထရီအသစ္ အတြက္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္

က။ သိုေလွာင္ရန္ေနရာ။ 25 ံC ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စိုထိုင္းစနိမ့္ၿပီး ေနေရာင္တိုက္ရိုက္မက်ေသာ ေနရာ၌ ထားပါ။
ခ။ အစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္မႈ။ ထုတ္လုပ္မႈေန႔စြဲ ေရွးဦးက်ေသာ ဘက္ထရီကို အလ်င္ထုတ္သုံးနိုင္ရန္ ေနရာခ်ထားရပါမည္။ (အေစာဝင္-အေစာထြက္)
ဂ။ သတိျပဳဖြယ္ရာ။ ကာတြန္းပုံးမ်ား ႏွင့္ စုစည္းထားရာတြင္ အတန္းတစ္တန္းလၽွင္ ငါးလုံးေအာက္စီပါ။ လၽွပ္လိုက္ရည္ မျဖည့္မွီ သတၱဳတိပ္ျပား ကိုမခြာရ။

Language: