ဘက္ထရီကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာကိုင္တြယ္ျခင္း

၆-၁။ လၽွပ္လိုက္ရည္
တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးဦး၏ ညႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္း ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္ပါ။
လၽွပ္လိုက္ရည္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အႏၲရာယ္ အကာအကြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရာ္ဘာခါးစည္း၊ လက္အိတ္၊ ဘြတ္ဘိနပ္၊ မ်က္ႏွာဖုံးတို႔ကိုသုံးပါ။
သြန္ပစ္မည္ဆိုလၽွင္ ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ႏွင့္ သတ္ၿပီးမွစြန႔္ပစ္ပါ။
ေပါက္ကြဲတက္ေသာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရွိမေနေအာင္ ေလဝင္/ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားပါ။
ကားႏွင့္ဘက္ထရီစသည္တို႔ကို စစ္ေဆးေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳရာတြင္ မီးပြင့္ျခင္း၊ မီးခတ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
ဘက္ထရီေခါင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္လာရလၽွင္ ျဖဳတ္ေသာအခါတြင္ ေျမစိုက္ႀကိဳးကို ဦးစြာျဖဳတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ရာတြင္ ေနာက္ဆုံးမွတပ္ရမည္။

ထိုနည္းအတူ အားသြင္းခလုတ္ကိုျဖဳတ္သည့္ “Off” အေနအထား ေရာက္/မေရာက္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဘက္ထရီေခါင္းမွ ကလစ္ေခါင္း မ်ားကိုျဖဳတ္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္/အဝတ္အစားေပၚလၽွပ္လိုက္ရည္ ဖိတ္စင္ပါက ခ်က္ခ်င္းဓာတ္ျပယ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေနာက္ ေရသန႔္ႏွင့္ ေဆးေၾကာပါ။
လၽွပ္လိုက္ရည္ မ်က္စိအတြင္းစင္ၿပီးဝင္လ်င္ (ဤအေျခအေနသည္ အလြန႔္အလြန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။) မ်က္စိကိုအတင္း ဖြင့္ထားေပး၍ သန႔္ရွင္းေအးျမေသာေရျဖင့္ ၁၅မိနစ္ခန႔္ၾကာေအာင္ ေဆးေပးပါ။ ထို႔အျပင္ ဆရာဝန္ ေခၚၿပီးျပပါ။
ကားမ်က္ႏွာျပင္၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ က်သည္မဆို က်ခဲ့ပါက ေရသန႔္သန႔္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေျခဖ်က္ပစ္ပါ။

Language: