ကားဘက္ထရီကို တပ္ဆင္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္

၃.၁။ ဘက္ထရီကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း
(က) ဘက္ထရီအထိုင္၌ ေသခ်ာစြာတပ္ဆင္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကားမ်ားတြင္ heater, air conditioner ႏွင့္အျခား လၽွပ္စစ္သုံးပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားလၽွင္ စြမ္းရည္ပိုလို၍ ဘက္ထရီ အနည္းငယ္ႀကီးတာ ထည့္သင့္သည္။
(ခ) ဤအေျခအေနမ်ိဳး၌ကားတြင္ပါသည့္ဒိုင္နမိုႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန႔္စစ္ေဆးရန္လိုသည္။

၃.၂။ ဘက္ထရီအေဟာင္းျဖဳတ္ထုတ္ျခင္း
(က) ဘက္ထရီက်ိဳးမ်ားျဖဳတ္ေသာအခါတြင္ အမႀကိဳးကိုစျဖဳတ္ပါ။
(ခ) ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အဖိုႀကိဳးျဖဳတ္စဥ္ ဂြ ကိရိယာမ်ား ကားေဘာ္ဒီႏွင့္ထိလၽွင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္နိုင္၍ျဖစ္သည္။
(ဂ) ဘက္ထရီေဟာင္းမွထြက္ေသာအက္ဆစ္မ်ားေၾကာင့္ ဘက္ထရီအထိုင္ ပ်က္စီးမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးပါ။
(ဃ) အထိုင္ႏွင့္ယင္း၏အထိန္းမ်ားသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္ခံ့ရန္လိုၿပီး ေဆြးေျမ့ေနေသာအပိုင္းမရွိေစရပါ။
(င) ေဆြးေနေသာအပိုင္းမ်ားႏွင့္ငုတ္တိုင္မ်ားကို (ဆားေဆာ္ဒါ အနည္းငယ္ထည့္ထားေသာ) ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ဝါယာ ဘရပ္သုံး၍ ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာေပးၿပီး အေျခာက္ခံထားလိုက္ပါ။ (ေရေႏြးျဖင့္လည္းေဆးေပးလၽွင္ရသည္)

၃.၃။ ဘက္ထရီအသစ္ကိုတပ္ဆင္ျခင္း
(က) ကားႏွင့္ဆက္ရမည့္ကယ္ရီယာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီး ဘက္ထရီ၏လၽွပ္စစ္ေခါင္းမ်ား၏ တည္ေနရာတို႔ ႏွင့္အဆင္ေျပေအာင္ အထိုင္ကိုထားပါ။
(ခ) ဘက္ထရီကိုခံခြက္ထဲတြင္ေရခ်ိန္ညီေအာင္ထားရပါမည္။ ခံခြက္၏ေအာက္ထဲတြင္ ေက်ာက္ခဲ၊ နပ္ေခါင္းအလြတ္မ်ား ရွိမေနေစရန္ဂ႐ုျပဳပါ။
(ဂ) (-) ႀကိဳးကို ေနာက္ဆုံးမွတပ္ဆင္ပါ။ ယာဥ္၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းဘက္ထရီ၏အဖိုအမ မလြဲေအာင္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ “ ေျမစိုက္” ေခါင္းကို တနည္းနည္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားတတ္ပါသည္။
(ဃ) အဖို-အမ “ေျပာင္းျပန္” လြဲျခင္းသည္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္းကို ဒုကၡမ်ားစြာေပးနိုင္ပါသည္။ “ အဖိုေခါင္း” သည္ အမ ေခါင္းထက္ႀကီးပါသည္။
(င) ေခါင္းမ်ားကိုလည္းစင္ၾကယ္ေအာင္ သန႔္ရွင္းၿပီးမွ ဘက္ထရီတြင္တပ္ဆင္ပါ။ ဤသို႔ဆက္စရာရွိသည္တို႔ကို ဆက္ၿပီး ေသာအခါႀကိဳးေခါင္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီငုတ္မ်ားေပၚတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္ခံနိုင္ေသာ အမဲဆီကို ပါးပါးသုတ္လိမ္းထားေပးပါ။ အက္ဆစ္ေငြ႕အစား သက္သာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
(စ) ေကဘယ္ႀကိဳးေခါင္းမ်ားကို ဘက္ထရီငုတ္မ်ားႏွင့္ တပ္ဆင္သည့္အခါ ဘယ္ေသာအခါမၽွ တူျဖင့္မရိုက္ရပါ။
(ဆ) ဘက္ထရီကလစ္ကို ဘက္ထရီေခါင္းေပၚတြင္အျပည့္မိရန္တပ္ပါ။
(ဇ) ဘက္ထရီအသစ္လဲသည့္အခါတိုင္းတြင္ ကားလၽွပ္စစ္ကိရိယာအပိုင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အႀကံျပဳပါသည္။
(ဈ) ေမာ္တာ၊ေအာ္လ္တာေနတာႏွင့္ဗို႔အားထိန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ေန မေနကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

၃.၄။ လၽွပ္စစ္ပတ္လမ္းကိုစစ္ေဆးျခင္း
(က) ဘက္ထရီ၏ခ်ိတ္ဆက္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း
၁။ ဘက္ထရီ၏အမေခါင္းငုတ္ႏွင့္ကားကိုယ္ထည္ကိုဆက္ထားေပးေသာေျမစိုက္ေကဘယ္ႀကိဳးဆက္တြဲမႈကိုစစ္ေဆးပါ။
၂။ ဗို႔မီတာ(သို႔မဟုတ္)ဘက္ထရီစမ္းစစ္ကိရိယာ၏အမငုတ္ကို ကားကိုယ္ထည္(သို႔မဟုတ္) ကားအင္ဂ်င္ႏွင့္ဆက္ထားၿပီး ယင္းတို႔၏အဖိုငုတ္ကို ဘက္ထရီ၏အဖိုေခါင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ေသာအခါ 12 V အထက္ျပပါကဘက္ထရီ၏ေခါင္းႏွင့္ ေကဘယ္ႀကိဳးတို႔သည္ ပုံမွန္ျဖစ္ေနၿပီဟုဆိုနိုင္ပါၿပီ။
(ခ) လၽွပ္စစ္ပတ္လမ္းယိုစိမ့္မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း
၁။ ကား၏အမႀကိဳးကိုျဖဳတ္ပစ္ၿပီးေနာက္ဗို႔မီတာ(သို႔မဟုတ္)ဘက္ထရီစမ္းစစ္ကိရိယာ၏အမႀကိဳးကို ဘက္ထရီ၏အမငုတ္မွာ တပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ကား၏ အမေကဘယ္ႀကိဳးကို ဗို႔မီတာ(သို႔မဟုတ္) ဘက္ထရီစမ္းစစ္ကိရိယာ၏ အဖိုႀကိဳးႏွင့္ဆက္ လိုက္ပါ။
၂။ ဤအႀကိမ္တြင္ဗို႔အား သုညျပပါက ဘက္ထရီမွလၽွပ္စစ္ယိုစိမ့္မႈမရွိဟုဆိုရမည္။
(ဂ) အားသြင္းပတ္လမ္းကိုစစ္ေဆးျခင္း ကားစက္ႏွိုးၿပီးအင္ဂ်င္ကိုအရွိန္တင္ေပးပါ။ လၽွပ္စစ္တိုင္းကိရိယာ Clamp Meter ျဖင့္တိုင္းပါ။ Amp သည္ျမင့္ရာမွ တေျဖးေျဖး သုညနီးပါးသို႔ ျပန္ေလ်ာ့က်ပါက ဒိုင္နမိုေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနပါ၍ အားသြင္းပတ္လမ္းမွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရသည္။

Language: